www.yzcruises.com

四川商旅國際旅行社 2002-2016
咨詢電話︰027-82626959
咨詢郵箱︰ask@yzcruises.com


三峽豪華游輪2015年船期表

三峽豪華游輪2014年船期表 三峽豪華游輪2015年船期表

出航日期 下水 上水 有效狀態
重慶→宜昌 重慶→荊州/上海 宜昌→重慶 荊州/上海→重慶
2015年2月1日 星期日 維多利亞凱莎號
過期
2015年2月2日 星期一 世紀天子號
過期
2015年2月3日 星期二 過期
2015年2月4日 星期三 過期
2015年2月5日 星期四 維多利亞凱莎號
過期
2015年2月6日 星期五 世紀天子號
過期
2015年2月7日 星期六 過期
2015年2月8日 星期日 維多利亞凱莎號
過期
2015年2月9日 星期一 世紀天子號
過期
2015年2月10日 星期二 過期
2015年2月11日 星期三 過期
2015年2月12日 星期四 維多利亞凱莎號
過期
2015年2月13日 星期五 過期
2015年2月14日 星期六 過期
2015年2月15日 星期日 維多利亞凱莎號
過期
2015年2月16日 星期一 過期
2015年2月17日 星期二 過期
2015年2月18日 星期三 過期
2015年2月19日 星期四 維多利亞凱莎號
世紀鑽石號
長江貳號
長江黃金三號
過期
2015年2月20日 星期五 長江黃金六號
維多利亞凱珍號
世紀傳奇號
過期
2015年2月21日 星期六 世紀天子號
長江貳號
長江黃金三號
過期
2015年2月22日 星期日 維多利亞凱莎號
世紀鑽石號
長江黃金六號
過期
2015年2月23日 星期一 維多利亞凱珍號
世紀傳奇號
過期
2015年2月24日 星期二 世紀天子號
過期
2015年2月25日 星期三 過期
2015年2月26日 星期四 維多利亞凱莎號
過期
2015年2月27日 星期五 過期
2015年2月28日 星期六 過期